نوشته‌ها

نماد انسان در گنج یابی و دفینه یابی

نماد انسان در گنج یابی و دفینه یابی

نماد انسان در گنج یابی و دفینه یابی بیان کننده چیست نماد انسان اگر بر روی تخته سنگ باشد و در دستش علوفه، رعد و برق، و امثال این باشد، و دامن داشته همچنین ریش داشته باشد، به معنای خدای هیتی ها می باشد. نشان دفینه نمی باشد. برای سهولت در آ…
نماد آهو (غزال)

نماد آهو (غزال) یا گوزن در گنج یابی

 نماد آهو (غزال) یا گوزن در گنج یابی و دفینه یابی نظر اول نماد آهو  (غزال) یا گوزن در گنج یابی در طول تاریخ همیشه آهو نقش مهمی در زندگی انسان ها داشته است. آهو با شاخ هایش شناخته می شود. این نشانه به یک مخزن یا پناهگاه اشاره دارد. بر…