نوشته‌ها

تومولوس ها در گنج یابی

تومولوس ها در گنج یابی

تومولوس ها در گنج یابی ؛ اجناس تومولوس ها به چه صورتی هست تومولوس ها در گنج یابی ؛ اجناس تومولوس به این صورت است بستگی دارد مربوط هست برای پادشاه، خانواده پادشاه، آقایان منطقه و ثروتمندان بوده است. طراحی تومولوس اول در روی زمین اتاق…