نوشته‌ها

خطرات تومولوس

ساخت تومولوس

ساخت تومولوس ها به چه صورتی هست ساخت تومولوس در ابتدا باید با انتخاب محل ساخت می باشد . در نظریه دوم با توجه به نیاز به آب برای ساخت باید به منبع آب نزدیک شود . برای ساخت تومولوس 2 الی 3 برابر مصالح ساخت تومولوس آب نیاز است ، در قدیم سخت…
تومولوس ها در گنج یابی

تومولوس ها در گنج یابی

تومولوس ها در گنج یابی ؛ اجناس تومولوس ها به چه صورتی هست تومولوس ها در گنج یابی ؛ اجناس تومولوس به این صورت است بستگی دارد مربوط هست برای پادشاه، خانواده پادشاه، آقایان منطقه و ثروتمندان بوده است. طراحی تومولوس اول در روی زمین اتاق…